Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne opcja dostawy ''za pobraniem'' jest tymczasowo niedostępna.

Szukaj

Regulamin Konkursu Benji's Xmas

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się realizacja konkurs świąteczny BENJI’S PLNET („Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest BENJI’S PLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskiej 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779860, REGON: 383012265, NIP: 7010917347 („Organizator”).

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie facebook Organizatora https://www.facebook.com/benjisplanet/ i obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.

4. Konkurs trwa od 20.12.2019 r. do 29.12.2019 r.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie przez Uczestnika zdjęcia o tematyce „jak wyglądają wasze psie święta?” pod postem (tj. jako komentarz) opublikowanym przez Organizatora na stronie Facebook Organizatora, dotyczącym Konkursu (dalej jako „Zgłoszenie”).

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu oraz oświadczeniem przez Uczestnika, iż:

a. posiada pełnię praw autorskich do przesyłanego zdjęcia oraz że nie mają miejsca żadne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu ich rozpowszechniania;

b. udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do rozpowszechniania zdjęcia poprzez: jego udostępnienie na stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Organizatora w serwisach Facebook i Instagram.

5. Zgłoszenia przesłane po terminie lub zamieszczone w miejscu innym niż wynikające z treści Regulaminu nie będą uwzględnione przez Organizatora.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie nieprzestrzegania przepisów prawa lub naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.

8. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby biorące bezpośrednio udział w przygotowaniu i realizacji Konkursu. Przez członków rodzin rozumie się: małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

§3 ZASADY KONKURSU ORAZ PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wskazanie zwycięzców Konkursu odbędzie się na warunkach i zasadach wskazanych poniżej.

2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy przesłali swoje Zgłoszenia zostaną wpisani na listę konkursową.

3. Komisja stworzona przez Organizatora, w skład której wejdą osoby wskazane przez Organizatora („Komisja”) wybierze trzech zwycięzców Konkursu będących autorami najciekawszych, najbardziej kreatywnych, szalonych, świątecznych i przykuwających uwagę zdjęć („Zwycięzca Konkursu”), przyznając odpowiednio: I, II i III miejsce.

4. Komisja działać będzie kolegialnie. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji i przechowywany przez Organizatora.

5. Organizator do dnia 29.12.2019 roku poinformuje o wybraniu Zwycięzcy Konkursu na profilu Facebook i Instagram.

§4 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a. za I miejsce: wybrana przez Zwycięzcę Konkursu sucha karma dla psów Benji’s Planet o wadze 6 kg, wraz z darmową dostawą;

b. za II miejsce: wybrana przez Zwycięzcę Konkursu sucha karma dla psów Benji’s Planet o wadze 6 kg, wraz z darmową dostawą;

c. za III miejsce: wybrana przez Zwycięzcę Konkursu sucha karma dla psów Benji’s Planet o wadze 2 kg, wraz z darmową dostawą.

2. Organizator nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestnika związanych z przystąpieniem do Konkursu lub osobistym odebraniem nagród, w tym w szczególności nie pokrywa kosztów przejazdów z lub do Warszawy, jak również kosztów noclegu.

3. Nagrody nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny.

4. Sposób dostawy lub osobistego odbioru nagrody zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcami przez Organizatora.

§5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BENJI’S PLANET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskiej 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000779860, REGON: 383012265, NIP: 7010917347.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wręczenia nagrody, ewentualnie przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

3. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora – korespondencję należy kierować na adres wskazany w ust. 1 powyżej lub drogą mailową na adres: benji@benjisplanet.com.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO.

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zgłosić się do Organizatora w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

6. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz może skutkować wyeliminowaniem Uczestnika z Konkursu bądź uniemożliwić przyznania Nagrody.

7. Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

8. Dane osobowe Uczestników będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagród.

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania nagrody. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

10. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

§ 6 PODATEK DOCHODOWY

1. Nagrody otrzymane przez Uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 200), zwana dalej "Ustawą o pdof".

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez Uczestnika Konkursu nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 Ustawy o pdof).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Regulamin stanowi jedyną podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, będą rozpatrywane przez Organizatora w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora listownie, na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia Konkursu w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów